Live Fish & Invertebrates

Dwarf Rasbora (Boraras maculatus)

$4.00 -SOLD OUT-

Chilli Rasbora

$15.00 -SOLD OUT-

Neon Green Rasbora (Microdevario kubotai)

from $22.00 -SOLD OUT-

Emerald Rasbora

$22.50

Rasbora Sarawakensis

$3.80 -SOLD OUT-

Sundadanio axelrodi Rasbora

$15.00

Strawberry Rasbora (Boraras naevus)

$15.00